راهبندهای مسدود کننده جهت جلوگیری از ورود هرگونه متحرکی از قبیل خودرو، موتورسیکلت و عابر پیاده به مکان تحت کنترل بکار می رود.

در برخوردهای احتمالی، وسیله نقلیه آسیب دیده و حتی درصورت استفاده از مدل های ضد تهاجم و ضد تروریستی، خودروی مهاجم منهدم می گردد.

راهبندهای مسدودکننده جاده ای برای دو کاربرد ذیل تولید می شوند:

- امنیتی

- ضد انتحاری