این نوع راهبند جهت جلوگیری از ورود هرگونه متحرکی از قبیل خودرو، موتور سیکلت و عابر به مکان تحت کنترل بکار می رود.

در برخوردهای احتمالی، وسیله نقلیه آسیب دیده وحتی در صورت استفاده از مدل های ضد تهاجم و ضد تروریستی، خودروی مهاجم منهدم می گردد.

راه بندهای مسدود کننده ی جاده ای برای دو کاربرد ذیل تولید می شوند:

- امنیتی

- ضد انتحاری