قابل استفاده برای مکان ­هایی که محدودیتی برای میزان عمق حفاری وجود داشته باشد.

در این نوع راهبند عمق حفاری در مدل ­های مختلف از 25 تا 60 سانتیمتر در نظر گرفته می ­شود.

نوع اجرای فونداسیون طبق مدل انتخاب شده و ارتفاع بخش متحرک مشخص می­ شود.

ارتفاع مانع متحرک از 40 سانتی­متر تا 150 سانتی­متر در مدل ­های سبک و سنگین قابل ارائه می­ باشد.

نوع و تعداد مفصل استفاده شده طبق شرایط و نیاز پروژه، طبق آنالیزهای مهندسی تعیین می­ گردد.

لولای استفاده شده در این نوع راهبند، مدل سه مفصلی با طرح ویژه می­ باشد.