درب های تلسکوپی در دو نوع یکطرفه با دو لنگه متحرک و دوطرفه با چهار لنگه متحرک جهت دهانه بازشوی بیشتر: