در مدل های سبک و سنگین برای یک یا دو لت لولایی استفاده می شود و دارای 2 نوع بازوی هل دهنده و کشنده برای درهای بازشو رو به بیرون و یا به سمت داخل می باشد.