• چرخ پیچ و مهره
 • چرخ لبه کناری
 • چرخ لبه طولی
 • چرخ مثلثی
 • چرخ بالای در
 • ریل کف مدل روسطحی
 • ریل کف مدل داخل بتون
 • راهنمای پلی آمیدی
 • راهنمای بلبرینگی
 • هدایت کننده دو چرخ
 • هدایت کننده چهار چرخ
 • مکانیزم در لولایی تاشونده
 • مکانیزم در کشویی تلسکوپی
 • لولای دو پارچه
 • لولای سه پارچه
 • لولای کف گرد